Social Media Babes 2

LyDaPotato · 01/10/2024

Social Media Babe 2 là chương trình được ấp ủ sau 3 năm làm Social Media Marketing và xây dựng cộng đồng The BABE Playground của LyDaPotato giúp bạn kiếm tiền với nghề social media manager.

Chính sách hoàn tiền:

  • Hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày nếu bạn cảm thấy không nhận được giá trị gì từ khoá học

About Instructor

Chưa đăng ký
1,499,000đ

Course Includes

  • 11 Lessons